วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2550

งานวิจัย(ภาษาไทย)

หัวข้อวิจัย
แนวทางพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในทัศนะของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้วิจัย
นางวัชรินทร์ กีรติกสิกร


ปี 2549

เหตุผลในการเลือกงานวิจัยฉบับนี้
ปัจจุบันองค์การต่างๆ ต้องมีการปรับตัวเพื่อมุ่งเน้นความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ มาปรับใช้ในการบริหารงานร่วมกัน องค์การต่างๆ จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อเน้นให้บุคลากรกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอกเวลา มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทีมงาน และองค์การให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.เพื่อศึกษาลักษณะการทำงานเป็นทีมของบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข

2.เพื่อศึกษาทัศนะต่อการทำงานเป็นทีมไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของกระทรวงสาธารณสุข

3.เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาทีมงานไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข

แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้

2. แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม

3. ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะโครงสร้างและการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข

4. ลักษณะโครงสร้างและการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข

5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดในการวิจัยขอบเขตและวิธีการในการวิจัย
1.ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ได้แก่หนังสือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


2.เป็นการศึกษาเฉพาะประชากรเฉพาะที่เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง จำนวน 234 คน

หลักสถิติที่ใช้ในการวิจัย
1.ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล


2.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS

3.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย F-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลวิจัย
1.ลักษณะการทำงานเป็นทีม 3 ด้าน ได้แก่ มีจิตสำนึกในการเข้ามามีส่วนร่วมด้วยตนเอง มีการติดต่อสื่อสารและประสานงานกัน และมีลักษณะการพึ่งพาอาศัยกัน

2.ทัศนะต่อการทำงานเป็นทีมไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน, การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์, การร่วมกันคิดค้นหาวิธีการปฏิบัติ และมีการปรับตัวตอบสนองต่อการบริหารจัดการที่มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

3.แนวทางพัฒนาทีมงานไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน, การติดต่อสื่อสารเป็นแบบ 2 ทาง, การมอบหมายอำนาจหน้าที่ชัดเจนและกระจายความรับผิดชอบ และมีการสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง


คำถาม

1.ถ้าต้องการให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง?

ไม่มีความคิดเห็น:

กิจกรรมเพื่อสังคม